Radikaali

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston kemistit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston kemistien ja kemian opiskelijoiden yhdyssiteenä, edistää ja tukea kemian opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toteuttaa edunvalvontaa opintoasioihin liittyen ja järjestää harrastustoimintaa.
 3. Yhdistys toimii järjestämällä esitelmätilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, illanviettoja ja muita vapaa-ajan tapahtumia sekä julkaisu- ja kerhotoimintaa. Tämän lisäksi järjestö toimii myös muilla samankaltaisilla jäsenistöä palvelevilla tavoilla. Toimintansa tueksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.
 4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa kemiaa liittymisvuonna opiskeleva tai kemian laitoksella työskentelevä henkilö. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun liittymismaksun lisäksi.
 5. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
 6. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistystä tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja se otetaan käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ellei ehdotusta yksimielisesti kannateta, se katsotaan rauenneeksi.
 7. Hallituksen tulee kirjata uudet jäsenet sen lukukauden aikana, jona liittyminen on tapahtunut. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenen tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan. Syyskokous päättää jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta ja kannosta. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.
 8. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä vähintään kaksi ja enintään 10 muuta jäsentä, jotka hoitavat yhdistyksen toiminta-aloihin kuuluvia tehtäviä. Hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään pätevien syiden perusteella ja valitsee tarvittaessa hänen tilalleen toisen henkilön viimeistään seuraavassa kokouksessa.
 9. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen estyessä varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla. Hallituksen tehtäviin kuuluu:
  1. Huolehtia yhdistyksen virallisesta edustuksesta
  2. Huolehtia niiden tehtävien suorittamisesta, jotka yhdistyksen kokous määrää
  3. Valvoa kaikkien toimihenkilöiden toimintaa
  4. Valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
 10. Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa työryhmiä ja nimittää toimihenkilöitä, joiden perustamisen ja nimeämisen yhteydessä on määriteltävä toimikausi ja valtuudet.
 11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.
 12. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen toimeksiannosta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kuusi varsinaista jäsentä tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä asiansa ilmoitettuaan niin vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetut asiat ja vaalit.
 13. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 14. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan tilikaudeksi syyskokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 15. Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokoukseen loka- tai marraskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
  4. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen omaisuuden ja varainhoidosta
  5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
  6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta
  4. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten
  5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
  6. Valitaan seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet
  7. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt
  8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
 16. Kokouksessa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä on läsnä. Päätöksen tekeminen asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole kokouskutsussa mainittu, lykätään seuraavaan aikaisintaan viikon kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Asiat ja vaalit päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Henkilövaalit toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti ehdokkaita ollessa useampi kuin kolme. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä niin vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
 17. Yhdistyksen kokous voi erottaa sellaisen jäsenen, joka on tuottanut toiminnallaan yhdistykselle vahinkoa tai laiminlyönyt jäsenvelvollisuuksiaan.
 18. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 19. Kysymys yhdistyksen lopettamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava kolmessa Keski-Suomessa laajalti levinneessä päivälehdessä. Lopettamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon väliajoin, 4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
 20. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyy sen puhdas omaisuus suomalaisen kemian tutkimuksen tukemiseen. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan lopettamiskokouksessa viisi luottamushenkilöä.